Melanoom Stadium Calculator

Disclaimer

Disclaimer voor Melanoom Stadium Calculator


Op deze pagina vindt u de disclaimer van Melanoom Stadium Calculator, zoals deze

beschikbaar is gesteld door Stichting Melanoom. In deze disclaimer geven wij aan

onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.


Intellectueel eigendom


Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet

kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie

op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.


Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Melanoom is het niet toegestaan

tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel

eigendom berust bij Stichting Melanoom.


Geen garantie op juistheid


Voor de informatie die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo

zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde stadia. Fouten die

daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen

nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Stichting Melanoom

te mogen claimen of te veronderstellen.


Stichting Melanoom streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks

deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of

onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.


De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige

vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om

deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige

voorafgaande medeling. Stichting Melanoom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor

enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.Terug naar de Melanoom Stadium Calculator